Thường huấn trong Dòng Đa Minh
Thường huấn trong Dòng Đa Minh

/ 1256 / Thường huấn
_Giuse Phan Tấn Thành, O.P._ Mới đây, khi được mời thuyết trình tại một buổi thường huấn của Tu viện Mai Khôi, tôi muốn lợi dụng cơ hội để giới thiệu hai văn kiện của Dòng về “Quy chế Đào tạo tổng quát” (ban hành ngày 22-12-2016) và “Quy chế ...