DÒNG ANH EM GIẢNG THUYẾT
DÒNG ANH EM GIẢNG THUYẾT

/ 335 / Dòng Anh Em Giảng Thuyết
Suốt hơn 800 năm qua, sứ mạng của Dòng Anh Em Giảng Thuyết là rao giảng Lời Thiên Chúa vì ơn cứu độ con người. Đây chính là “dự án tông đồ” mà thánh Đa Minh đề ra cho anh em ngay từ lúc khai nguyên Dòng. Khi cùng với Đức Giám mục Giáo phận Osma du ...