Nữ vương các thánh tử đạo hay Nữ vương các chứng nhân?
Nữ vương các thánh tử đạo hay Nữ vương các chứng nhân?

/ 1721 / Lịch sử Đa Minh
I. Nữ vương các thánh tử đạo 1) Tại sao Đức Maria được gọi là Nữ vương các thánh tử đạo? 2) Tại sao chọn Nữ vương các thánh tử đạo làm bổn mạng Tỉnh dòng? 3) Tỉnh dòng có tình cảm gì đối với Nữ vương các thánh tử đạo? II. Nữ vương các chứng nhân 1) ...