Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật, 31.05.2020
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật, 31.05.2020

/ 995 / Suy niệm Kinh Mân Côi
LỜI KINH HẰNG NGÀY Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Chúa Nhật - Chúa Thánh Thần hiện xuống, ngày 31.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần  ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 30.05.2020
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 30.05.2020
/ 1248 / Suy niệm Kinh Mân Côi
LỜI KINH HẰNG NGÀY Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Thứ Bảy - Tuần 7 Mùa Phục Sinh, ngày 30.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần  ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu, 29.05.2020
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu, 29.05.2020
/ 929 / Suy niệm Kinh Mân Côi
LỜI KINH HẰNG NGÀY Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Thứ Sáu - Tuần 7 Mùa Phục Sinh, ngày 29.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần  ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm, 28.05.2020
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm, 28.05.2020
/ 675 / Suy niệm Kinh Mân Côi
LỜI KINH HẰNG NGÀY Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Thứ Năm - Tuần 7 Mùa Phục Sinh, ngày 28.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần  ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 27.05.2020
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 27.05.2020
/ 674 / Suy niệm Kinh Mân Côi
LỜI KINH HẰNG NGÀY Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Thứ Tư - Tuần 7 Mùa Phục Sinh, ngày 27.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần  ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 26.05.2020
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 26.05.2020
/ 638 / Suy niệm Kinh Mân Côi
LỜI KINH HẰNG NGÀY Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Thứ Ba - Tuần 7 Mùa Phục Sinh, ngày 26.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần  ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Hai, 25.05.2020
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Hai, 25.05.2020
/ 756 / Suy niệm Kinh Mân Côi
LỜI KINH HẰNG NGÀY Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Thứ Hai - Tuần 7 Mùa Phục Sinh, ngày 25.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần  ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật, 24.05.2020
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật, 24.05.2020
/ 612 / Suy niệm Kinh Mân Côi
LỜI KINH HẰNG NGÀY Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Chúa Nhật Thăng Thiên - Tuần 7 Mùa Phục Sinh, ngày 24.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh T ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 23.05.2020
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 23.05.2020
/ 615 / Suy niệm Kinh Mân Côi
LỜI KINH HẰNG NGÀY Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Thứ Bảy - Tuần 6 Mùa Phục Sinh, ngày 23.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần  ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu, 22.05.2020
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu, 22.05.2020
/ 758 / Suy niệm Kinh Mân Côi
LỜI KINH HẰNG NGÀY Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Thứ Sáu - Tuần 6 Mùa Phục Sinh, ngày 22.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần  ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm, 21.05.2020
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm, 21.05.2020
/ 664 / Suy niệm Kinh Mân Côi
LỜI KINH HẰNG NGÀY Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Thứ Năm - Tuần 6 Mùa Phục Sinh, ngày 21.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần  ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 20.05.2020
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 20.05.2020
/ 679 / Suy niệm Kinh Mân Côi
LỜI KINH HẰNG NGÀY Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Thứ Tư - Tuần 6 Mùa Phục Sinh, ngày 20.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần  ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 19.05.2020
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Ba, 19.05.2020
/ 696 / Suy niệm Kinh Mân Côi
LỜI KINH HẰNG NGÀY Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Thứ Ba - Tuần 6 Mùa Phục Sinh, ngày 19.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần  ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Hai, 18.05.2020
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Hai, 18.05.2020
/ 574 / Suy niệm Kinh Mân Côi
LỜI KINH HẰNG NGÀY Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Thứ Hai - Tuần 6 Mùa Phục Sinh, ngày 18.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần  ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật, 17.05.2020
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Chúa Nhật, 17.05.2020
/ 560 / Suy niệm Kinh Mân Côi
LỜI KINH HẰNG NGÀY Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Chúa Nhật - Tuần 6 Mùa Phục Sinh, ngày 17.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần  ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 16.05.2020
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 16.05.2020
/ 609 / Suy niệm Kinh Mân Côi
LỜI KINH HẰNG NGÀY Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Thứ Bảy - Tuần 5 Mùa Phục Sinh, ngày 16.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần  ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu, 15.05.2020
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Sáu, 15.05.2020
/ 568 / Suy niệm Kinh Mân Côi
LỜI KINH HẰNG NGÀY Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Thứ Sáu  Tuần 5 Mùa Phục Sinh, ngày 15.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần  ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm, 14.05.2020
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Năm, 14.05.2020
/ 604 / Suy niệm Kinh Mân Côi
LỜI KINH HẰNG NGÀY Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Thiên Chúa Thứ Năm - Tuần 5 Mùa Phục Sinh, ngày 14.05.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần  ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 22.08.2015
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 22.08.2015
/ 1369 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37). Như Mẹ: Chúng ta không thể hiểu được đường lối của Thiên Chúa. Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã thực hiện muôn điều kỳ diệu. Hôm nay, Thiên Chúa làm một việc trọng đại cho Mẹ ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 18.06.2014
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 18.06.2014
/ 2219 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Khi làm việc lành phúc đức,... chớ có phô trương cho thiên hạ thấy” (Mt 6,1). Như Mẹ: Qua đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta khi làm việc bác ái, đừng chỉ mong tìm lời khen ngợi, sự ca tụng của người đời. Hãy làm tất cả những việc ...