08/01/2016 -

Tiếng nói Đức giáo hoàng

1051
Ý chỉ cầu nguyện của tháng này: Cầu cho công cuộc đối thoại giữa các tôn giáo khác nhau

 
114.864864865135.135135135250