18/06/2015 -

Thần Học Online

3445

Người lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? ” Ông Phê-rô trả lời: “Thầy là Đấng Ki-tô.” Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người. (Mc 8, 29-30)

Tin Mừng Máccô thường ít được biết đến, có lẽ bởi vì là cuốn ngắn nhất trong 4 sách Tin Mừng và có vẻ không thêm gì mới lạ so với 3 cuốn kia.

Thực ra, sách Máccô cũng có nhiều nét khá độc đáo.

 

114.864864865135.135135135250