03/11/2014 -

Thần Học Online

13515

“Này đây, người tôi trung của Ta sẽ thành đạt, sẽ vươn cao, nổi bật, và được suy tôn đến tột cùng.” (Is 52, 13)

Trong bộ Kinh thánh Kitô giáo, các ngôn sứ thường được chia thành 2 nhóm:

- 4 ngôn sứ lớn: Isaia, Giêrêmia, Êdêkien, Đanien. (Kèm theo 2 sách dưới sự bảo trợ của Giêrêmia là sách Ai ca và Barúc).

- 12 ngôn sứ nhỏ : Hôsê, Giôen, Amốt, Ôvađia, Giôna, Mikha, Nakhum, Khabacúc, Xôphônia, Khácgai, Dacaria, Malakhi.

Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu các sách của 4 ngôn sứ lớn.

 

114.864864865135.135135135250