07/10/2015 -

Tài liệu huynh đoàn Đa Minh

5940

Sống Mầu Nhiệm Mân Côi tổng hợp

rosary_jp2.jpgSống mầu nhiệm Mân Côi – Linh mục Phanxicô X. Đào Trung Hiệu op. Chân Lý 2008. Chúa Giêsu và Đức Maria, Hiệu quả, ý nguyện, và sống đức ái qua Kinh Mân Côi trong Kinh Mân Côi.

I. Chúa Giêsu trong Kinh Mân Côi

+ Mùa Vui

+ Mùa Sáng

+ Mùa Thương

+ Mùa Mừng

II. Đức Maria trong Kinh Mân Côi

+ Mùa Vui

+ Mùa Sáng

+ Mùa Thương

+ Mùa Mừng

III. Hiệu Quả Kinh Mân Côi

+ Mùa Vui

+ Mùa Sáng

+ Mùa Thương

+ Mùa Mừng

IV. Kinh Mân Côi trước Thánh Thể

+ Mùa Vui

+ Mùa Sáng

+ Mùa Thương

+ Mùa Mừng

V. Ý Nguyện trong Kinh Mân Côi

+ Mùa Vui

+ Mùa Sáng

+ Mùa Thương

+ Mùa Mừng

VI Sống Đức Ái qua Kinh Mân Côi

+ Mùa Vui

+ Mùa Sáng

+ Mùa Thương

+ Mùa Mừng

114.864864865135.135135135250