05/04/2011 -

Suy tư, nghiên cứu

202CON ĐƯỜNG THẬP GIÁChuyện kể rằng: có một tâm hồn đạo đức nọ, một hôm đến xin Chúa cho mình đổi cây thập giá mà Chúa đã trao cho anh vì anh không thích và cho rằng nó không hợp với mình. Chúa đồng ý và đưa người đó đến nơi có đủ loại thập giá để chọn. Nhìn bên phải thấy có cây thập giá ngắn gọn, người ấy vội vàng cầm lên để vác thử. Nhìn sang trái, tâm hồn đạo đức đó lại thấy một cây thập giá có vẻ dễ vác hơn vì thân nó tròn và bóng, không có các cạnh vuông. Người đạo đức mỉm cười và nghĩ mình sẽ chọn cây thập giá tròn kia để vác cho êm vai hơn. Nhưng khi đặt nó lên vai thì cảm thấy khó vác, vì nó trơn trượt nên cứ tuột ra ngoài, vác đi rất bất tiện.


Thế là người đạo đức nọ xin đổi cây thập giá khác. Lần này kỹ càng hơn, người đạo đức này rảo mắt nhìn qua tất cả các cây thập giá được trưng bày và thấy một cây thập giá bỏ trong góc phòng. Có lẽ nó đã bị bỏ rơi lâu rồi vì không được ai vác. Đặt thập giá này lên vai, người đạo đức cảm thấy nhẹ nhàng, tiện lợi và dễ vác hơn. Cuối cùng, tâm hồn đạo đức này đã quyết định vác lấy cây thập giá đó. Chúa mỉm cười và nói: “Con hãy nhìn kỹ coi, cây thập giá này Cha đã xếp đặt cho con vác ngay từ đầu mà con đã than phiền muốn đổi cây thập giá khác”.


Bạn thân mến, nhìn vào thái độ của người đạo đức trong câu chuyện vui kể trên, chúng ta thấy rằng: Nếu cứ bận tâm mãi với cây thập giá phải vác thì có lẽ chúng ta sẽ phải so sánh lựa chọn thay đổi mãi.


Kinh nghiệm thực tế cho chúng ta hiểu rằng, giả như có hai người cùng thực hiện một công việc giống nhau. Một người làm vì coi đó là trách nhiệm và bổn phận phải làm; còn người kia thì làm việc với cả nhiệt tâm và lòng yêu mến thì người thứ hai sẽ hạnh phúc hơn người thứ nhất và hẳn rằng tình yêu sẽ làm cho gánh nặng vơi bớt.


Cũng thế, chúng ta cần xác tín rằng: Trọng tâm của đời sống Ki-tô hữu không phải là “thập giá” mà là “tình yêu”, là tương quan tình yêu của người môn đệ với Chúa Giêsu Ki-tô - Thầy của mình. Tình yêu đó sẽ làm cho cây thập giá nhẹ đi, vừa sức vác mỗi người.


Qua câu chuyện trên, chúng ta có thể thấy rằng: Chúa Giêsu muốn nhắc cho người môn đệ hiểu được giá trị cao quý của tình yêu đối với Ngài. Tình yêu ấy cao quý khi người môn đệ biết đặt Chúa vào chỗ đứng thứ nhất trong cuộc đời mình. Hay nói một cách khác: Ai muốn trở nên người môn đệ đích thực của Chúa thì phải yêu mến Chúa nhiều hơn, nhiều hơn mọi thứ tình yêu khác, hơn cả thứ tình yêu nhân bản phải có như tình yêu đối với cha mẹ, anh chị em thân thuộc của mình.


Bạn thân mến, kinh nghiệm thiêng liêng cho chúng ta thấy rằng: nếu chúng ta yêu mến Chúa hơn hết mọi sự, hơn hết mọi người thì trong chính tình yêu cao độ đó, chúng ta có thể chu toàn giới răn yêu thương đối với anh chị em xung quanh. Đó là kinh nghiệm của những vị thánh. Các thánh là những người yêu mến Chúa nhiều hơn, yêu mến Chúa nhất, yêu mến Chúa trên hết mọi sự  và trên hết mọi người. Đồng thời, các thánh cũng là những người yêu thương phục vụ mọi người cách thiết thực nhất.


Lời Chúa còn cho chúng ta một cái nhìn thiết thực hơn về tình yêu Chúa, không phải tình yêu trừu tượng trên môi miệng hay thứ tình cảm hời hợt thoáng qua. Nhưng tình yêu thiết thực đối với Chúa cần được thể hiện qua những việc làm cụ thể: chấp nhận thập giá, chấp nhận những đau khổ thập giá, chấp nhận bị khinh dể, bị chà đạp như một tử tội, phải chịu tử hình, vác chính thập giá của mình đến nơi bị hành quyết... Vác thập giá như thế là sẵn sàng chịu mất mạng sống mình.


Chúng ta chịu mang án tử không phải như một tội nhân bởi vì chúng ta không làm điều chi sai quấy. Chúng ta sẵn sàng chịu thử thách, chịu đau khổ nhục nhã, chịu hy sinh thiệt thòi… và chịu mất mạng sống mình chỉ vì tình yêu Chúa mà thôi.


Được như vậy, chúng ta mới được đồng hóa như Chúa, giống như Chúa - Người là Đấng vô tội chỉ biết yêu thương, nhưng bị ghét bỏ và bị đóng đinh trên Thập giá. Chỉ có như thế, chúng ta mới phản ánh dung mạo của Chúa Ki-tô trong môi trường chúng ta đang sống. Lúc đó, chúng ta thực hiện được điều Chúa nói: “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”  Mt 10,40. Danh dự này là một danh dự đòi hỏi người môn đệ phải yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Chính vì tình yêu Chúa mà người môn đệ vui lòng vác lấy thập giá và sẵn sàng hy sinh cả tính mạng mình.


Chúng ta cần nhớ rằng, mọi hy sinh vì tình yêu Chúa đều trở nên hữu ích cho những ai tin cậy nơi Ngài. Đức Giêsu đã khẳng định: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy”  Mc 8, 35.


Lạy Chúa Giêsu, con xin cảm tạ Chúa vì Chúa lại ban cho con được hưởng thêm một mùa Chay thánh nữa. Nhìn lại bao tháng ngày đã qua, con thấy mình còn nhiều bất xứng với tình yêu Chúa. Biết bao lần, con đã đoan hứa sẽ trở về và sống với Chúa luôn mãi cho trọn tình con thảo. Thế nhưng, những đam mê, yếu đuối… đã làm con lãng quên tình Chúa. Chúa đã phải cô đơn, tủi buồn vì sự vô ân bội nghĩa của con.


Chúa ơi, con thành tâm xin lỗi Chúa vì con đã để Chúa phải chờ đợi quá lâu! Giờ đây con thành tâm thống hối. Xin Chúa giúp con có đủ quyết tâm và nghị lực để trở về cùng Ngài.


Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”  Mt 26,24. Xin Chúa hãy biến đổi con nên giống Chúa hơn và luôn sẵn sàng vác lấy thập giá mình mỗi ngày mà theo Chúa cho đến cùng. Amen.


Văn Phi, OPCON ÑÖÔØNG THAÄP GIAÙC
huyeän keå raèng: coù moät taâm hoàn ñaïo ñöùc noï, moät hoâm ñeán xin Chuùa cho mình ñoåi caây thaäp giaù maø Chuùa ñaõ trao cho anh vì anh khoâng thích vaø cho raèng noù khoâng hôïp vôùi mình. Chuùa ñoàng yù vaø ñöa ngöôøi ñoù ñeán nôi coù ñuû loaïi thaäp giaù ñeå choïn. Nhìn beân phaûi thaáy coù caây thaäp giaù ngaén goïn, ngöôøi aáy voäi vaøng caàm leân ñeå vaùc thöû. Nhìn sang traùi, taâm hoàn ñaïo ñöùc ñoù laïi thaáy moät caây thaäp giaù coù veû deã vaùc hôn vì thaân noù troøn vaø boùng, khoâng coù caùc caïnh vuoâng. Ngöôøi ñaïo ñöùc mæm cöôøi vaø nghó mình seõ choïn caây thaäp giaù troøn kia ñeå vaùc cho eâm vai hôn. Nhöng khi ñaët noù leân vai thì caûm thaáy khoù vaùc, vì noù trôn tröôït neân cöù tuoät ra ngoaøi, vaùc ñi raát baát tieän.


Theá laø ngöôøi ñaïo ñöùc noï xin ñoåi caây thaäp giaù khaùc. Laàn naøy kyõ caøng hôn, ngöôøi ñaïo ñöùc naøy raûo maét nhìn qua taát caû caùc caây thaäp giaù ñöôïc tröng baøy vaø thaáy moät caây thaäp giaù boû trong goùc phoøng. Coù leõ noù ñaõ bò boû rôi laâu roài vì khoâng ñöôïc ai vaùc. Ñaët thaäp giaù naøy leân vai, ngöôøi ñaïo ñöùc caûm thaáy nheï nhaøng, tieän lôïi vaø deã vaùc hôn. Cuoái cuøng, taâm hoàn ñaïo ñöùc naøy ñaõ quyeát ñònh vaùc laáy caây thaäp giaù ñoù. Chuùa mæm cöôøi vaø noùi: “Con haõy nhìn kyõ coi, caây thaäp giaù naøy Cha ñaõ xeáp ñaët cho con vaùc ngay töø ñaàu maø con ñaõ than phieàn muoán ñoåi caây thaäp giaù khaùc”.


Baïn thaân meán, nhìn vaøo thaùi ñoä cuûa ngöôøi ñaïo ñöùc trong caâu chuyeän vui keå treân, chuùng ta thaáy raèng: Neáu cöù baän taâm maõi vôùi caây thaäp giaù phaûi vaùc thì coù leõ chuùng ta seõ phaûi so saùnh löïa choïn thay ñoåi maõi.


Kinh nghieäm thöïc teá cho chuùng ta hieåu raèng, giaû nhö coù hai ngöôøi cuøng thöïc hieän moät coâng vieäc gioáng nhau. Moät ngöôøi laøm vì coi ñoù laø traùch nhieäm vaø boån phaän phaûi laøm; coøn ngöôøi kia thì laøm vieäc vôùi caû nhieät taâm vaø loøng yeâu meán thì ngöôøi thöù hai seõ haïnh phuùc hôn ngöôøi thöù nhaát vaø haún raèng tình yeâu seõ laøm cho gaùnh naëng vôi bôùt.


Cuõng theá, chuùng ta caàn xaùc tín raèng: Troïng taâm cuûa ñôøi soáng Ki-toâ höõu khoâng phaûi laø “thaäp giaù” maø laø “tình yeâu”, laø töông quan tình yeâu cuûa ngöôøi moân ñeä vôùi Chuùa Gieâsu Ki-toâ - Thaày cuûa mình. Tình yeâu ñoù seõ laøm cho caây thaäp giaù nheï ñi, vöøa söùc vaùc moãi ngöôøi.


Qua caâu chuyeän treân, chuùng ta coù theå thaáy raèng: Chuùa Gieâsu muoán nhaéc cho ngöôøi moân ñeä hieåu ñöôïc giaù trò cao quyù cuûa tình yeâu ñoái vôùi Ngaøi. Tình yeâu aáy cao quyù khi ngöôøi moân ñeä bieát ñaët Chuùa vaøo choã ñöùng thöù nhaát trong cuoäc ñôøi mình. Hay noùi moät caùch khaùc: Ai muoán trôû neân ngöôøi moân ñeä ñích thöïc cuûa Chuùa thì phaûi yeâu meán Chuùa nhieàu hôn, nhieàu hôn moïi thöù tình yeâu khaùc, hôn caû thöù tình yeâu nhaân baûn phaûi coù nhö tình yeâu ñoái vôùi cha meï, anh chò em thaân thuoäc cuûa mình.


Baïn thaân meán, kinh nghieäm thieâng lieâng cho chuùng ta thaáy raèng: neáu chuùng ta yeâu meán Chuùa hôn heát moïi söï, hôn heát moïi ngöôøi thì trong chính tình yeâu cao ñoä ñoù, chuùng ta coù theå chu toaøn giôùi raên yeâu thöông ñoái vôùi anh chò em xung quanh. Ñoù laø kinh nghieäm cuûa nhöõng vò thaùnh. Caùc thaùnh laø nhöõng ngöôøi yeâu meán Chuùa nhieàu hôn, yeâu meán Chuùa nhaát, yeâu meán Chuùa treân heát moïi söï vaø treân heát moïi ngöôøi. Ñoàng thôøi, caùc thaùnh cuõng laø nhöõng ngöôøi yeâu thöông phuïc vuï moïi ngöôøi caùch thieát thöïc nhaát.


Lôøi Chuùa coøn cho chuùng ta moät caùi nhìn thieát thöïc hôn veà tình yeâu Chuùa, khoâng phaûi tình yeâu tröøu töôïng treân moâi mieäng hay thöù tình caûm hôøi hôït thoaùng qua. Nhöng tình yeâu thieát thöïc ñoái vôùi Chuùa caàn ñöôïc theå hieän qua nhöõng vieäc laøm cuï theå: chaáp nhaän thaäp giaù, chaáp nhaän nhöõng ñau khoå thaäp giaù, chaáp nhaän bò khinh deå, bò chaø ñaïp nhö moät töû toäi, phaûi chòu töû hình, vaùc chính thaäp giaù cuûa mình ñeán nôi bò haønh quyeát... Vaùc thaäp giaù nhö theá laø saün saøng chòu maát maïng soáng mình.


Chuùng ta chòu mang aùn töû khoâng phaûi nhö moät toäi nhaân bôûi vì chuùng ta khoâng laøm ñieàu chi sai quaáy. Chuùng ta saün saøng chòu thöû thaùch, chòu ñau khoå nhuïc nhaõ, chòu hy sinh thieät thoøi… vaø chòu maát maïng soáng mình chæ vì tình yeâu Chuùa maø thoâi.


Ñöôïc nhö vaäy, chuùng ta môùi ñöôïc ñoàng hoùa nhö Chuùa, gioáng nhö Chuùa - Ngöôøi laø Ñaáng voâ toäi chæ bieát yeâu thöông, nhöng bò gheùt boû vaø bò ñoùng ñinh treân Thaäp giaù. Chæ coù nhö theá, chuùng ta môùi phaûn aùnh dung maïo cuûa Chuùa Ki-toâ trong moâi tröôøng chuùng ta ñang soáng. Luùc ñoù, chuùng ta thöïc hieän ñöôïc ñieàu Chuùa noùi: “Ai ñoùn tieáp anh em laø ñoùn tieáp Thaày, vaø ai ñoùn tieáp Thaày laø ñoùn tieáp Ñaáng ñaõ sai Thaày.” [1]. Danh döï naøy laø moät danh döï ñoøi hoûi ngöôøi moân ñeä phaûi yeâu meán Chuùa treân heát moïi söï. Chính vì tình yeâu Chuùa maø ngöôøi moân ñeä vui loøng vaùc laáy thaäp giaù vaø saün saøng hy sinh caû tính maïng mình.


Chuùng ta caàn nhôù raèng, moïi hy sinh vì tình yeâu Chuùa ñeàu trôû neân höõu ích cho nhöõng ai tin caäy nôi Ngaøi. Ñöùc Gieâsu ñaõ khaúng ñònh: “Ai muoán cöùu maïng soáng mình, thì seõ maát; coøn ai lieàu maát maïng soáng mình vì toâi vaø vì Tin Möøng, thì seõ cöùu ñöôïc maïng soáng aáy” [2].


Laïy Chuùa Gieâsu, con xin caûm taï Chuùa vì Chuùa laïi ban cho con ñöôïc höôûng theâm moät muøa Chay thaùnh nöõa. Nhìn laïi bao thaùng ngaøy ñaõ qua, con thaáy mình coøn nhieàu baát xöùng vôùi tình yeâu Chuùa. Bieát bao laàn, con ñaõ ñoan höùa seõ trôû veà vaø soáng vôùi Chuùa luoân maõi cho troïn tình con thaûo. Theá nhöng, nhöõng ñam meâ, yeáu ñuoái… ñaõ laøm con laõng queân tình Chuùa. Chuùa ñaõ phaûi coâ ñôn, tuûi buoàn vì söï voâ aân boäi nghóa cuûa con.


Chuùa ôi, con thaønh taâm xin loãi Chuùa vì con ñaõ ñeå Chuùa phaûi chôø ñôïi quaù laâu! Giôø ñaây con thaønh taâm thoáng hoái. Xin Chuùa giuùp con coù ñuû quyeát taâm vaø nghò löïc ñeå trôû veà cuøng Ngaøi.


Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa ñaõ daïy chuùng con: “Ai muoán theo Thaày, phaûi töø boû chính mình, vaùc thaäp giaù mình maø theo” [3]. Xin Chuùa haõy bieán ñoåi con neân gioáng Chuùa hôn vaø luoân saün saøng vaùc laáy thaäp giaù mình moãi ngaøy maø theo Chuùa cho ñeán cuøng. Amen.


Vaên Phi, OP 

[1] Mt 10,40
[2] Mc 8, 35
[3] Mt 26,24
114.864864865135.135135135250