08/03/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

176

“Thế hệ này là một thế hệ gian ác;
chúng xin dấu lạ” (Lc 11,29).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đánh giá con người thời đại của Ngài là thế hệ gian ác. Tại sao? Bởi vì Ngài đến để mang niềm vui và hy vọng cho họ, nhưng họ lại không đón nhận Ngài. Họ không đón nhận Ngài thì họ cũng không đón nhận giáo huấn yêu thương của Ngài. Họ chấp nhận sống trong tội lỗi và trong nếp sống không kính sợ Thiên Chúa và chẳng coi ai ra gì!

Với Mẹ: Con người ngày nay đang sống trong một thời đại dửng dửng: dửng dưng với Thiên Chúa, dửng dưng với môi trường sống và dửng dưng với nhau. Xin Chúa biến đổi tâm trí chúng con, để chúng con biết tin tưởng vào Ngài.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ đã tin tưởng hết lòng vào tình thương của Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con sống đức tin của mình, không dựa vào cảm giác, mà dựa vào chính quyền năng của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250