04/01/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

384

“Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia” (Ga 1,41).

Như Mẹ: Ông Gioan Tẩy Giả đã nhận ra Chúa, là “Chiên Thiên Chúa”, Đấng xoá tội trần gian. Và ông đã giới thiệu Chúa cho hai môn đệ của mình. Việc giới thiệu này đã mang lại kết quả là hai người môn đệ của ông Gioan đã nhận ra căn tính đích thực của Chúa Giêsu là Đấng Mêsia.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng xoá tội trần gian, Chúa biết chúng con là những người yếu đuối và tội lỗi. Xin Chúa đoái thương tha thứ tội lỗi chúng con. Xin Chúa thêm sức cho chúng con để chúng con có khả năng thắng vượt những yếu đuối của mình, luôn biết cậy trông vào sức mạnh và tình thương của Ngài.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ luôn có Chúa. Xin Mẹ tập cho chúng con luôn biết tìm đến gặp Chúa.  Và xin Mẹ cũng giúp chúng con biết giới thiệu Chúa cho người khác.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250