21/02/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

80
“Thầy là Đấng Kitô (Mc 8,29).
Như Mẹ: Sau việc Phêrô tuyên xưng, Chúa Giêsu loan báo rằng sứ vụ của Người sẽ được hoàn tất qua việc chịu thương khó, tử nạn và phục sinh của Người. Mục đích của việc loan báo này là nhằm sửa lại quan niệm sai lầm của dân Do Thái thời đó về Đấng Cứu Thế, và chuẩn bị tâm hồn cho các môn đệ bước vào cuộc thương khó cùng Thầy mình.
Với Mẹ: Trải qua hơn hai ngàn năm, Chúa vẫn còn là một nhân vật xa lạ với nhiều người. Xin Chúa là Đấng Cứu Độ trần gian giúp những người môn đệ có niềm xác tín mạnh mẽ hơn, nhiệt tình loan báo và làm chứng sống động hơn để thiên hạ tuyên xưng tin nhận Ngài.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có lòng khoan nhân, xin cho những ai chưa có niềm tin, nhận biết Chúa Giêsu là Con của Chúa Cha và là Con của Mẹ.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250