12/02/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

246

“Họ đòi một dấu lạ” (Mc 8,11).

Như Mẹ: Qua cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và nhóm Pharisêu, chúng ta nhận ra rằng họ đòi Chúa Giêsu làm một dấu lạ thì họ mới tin, và tin để được dấu lạ. Qua thái độ sống và qua cách biểu hiện niềm tin của họ vào Thiên Chúa, chúng ta cần thức tỉnh để không rơi vào tình trạng chai lì và cứng nhắc như họ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, có nhiều lúc vì lo lắng cho cuộc sống mà chúng con quá mơ tưởng, xin Chúa ban cho chúng con được biến đổi cuộc đời. Xin chỉ cho chúng con hiểu về mầu nhiệm của niềm tin, để chúng con biết vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống thường ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ, xin dạy chúng con biết đón nhận những hồng ân Chúa ban, đó là những dấu lạ của tình thương.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250