07/05/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

206
“Khi Đấng Bảo Trợ đến,...
Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy” (Ga 15,26).

Như Mẹ: Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ được Chúa Giêsu sai đến với các môn đệ. Chính Thánh Thần sẽ làm cho các môn đệ nhận biết chân lý toàn vẹn, đó là: nhận biết Thiên Chúa là Đấng duy nhật và chân thật, và nhận biết Đấng được Chúa Cha sai đến là Đức Giêsu Kitô. Và Chúa Thánh Thần là Đấng sẽ làm chứng về Chúa Giêsu, để loài người nhận ra Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ của trần gian.
Với Mẹ: Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến với chúng con, làm cho chúng con trở nên những chứng nhân đích thực của Chúa Giêsu ở giữa thế giới và cho con người ngày hôm nay.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như tháp ngà báu vậy, xin dạy chúng con biết sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250