29/09/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

132
“Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người” (Ga 1,51).
Như Mẹ: Khi chọn các môn đệ, Đức Giêsu hứa sẽ cho các ông nhìn thấy nhiều điều lớn lao hơn nữa. Một trong những lời hứa đó là mạc khải về các thiên thần. Các thiên thần là các trung gian giữa Thiên Chúa với con người. Bên cạnh việc phụng thờ Thiên Chúa, các ngài còn chuyển thông sứ điệp của Thiên Chúa cho con người hay can thiệp vào dòng lịch sử cứu độ.
Với Mẹ: Các thiên thần được dựng nên không chỉ để phục vụ Chúa mà còn để giúp đỡ chúng con. Xin Chúa cho chúng con mai này được hợp đoàn với các ngài mà tán dương Chúa đời đời.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng trọng thiêng, xin Mẹ giúp chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa như xưa Mẹ đã làm qua việc nghe lời sứ thần.
Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250