07/11/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

106
“Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi,
thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,27).

Như Mẹ: Bài học của người làm môn đệ Chúa Giêsu là hãy vác thập giá đi theo Ngài. Ngài không chỉ mời gọi môn đệ vác thập giá, nhưng chính Ngài đã vác thập giá trước để nêu gương cho chúng ta bắt chước. Thập giá minh chứng tình yêu. Thập giá đời mình là từ bỏ chính mình và chấp nhận thánh ý Chúa Cha.
Với Mẹ: Chúa không ban thập giá quá sức chịu đựng cho những ai yêu mến Ngài. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con biết can đảm vác thập giá mình hằng ngày mà đi theo Ngài.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa, người môn đệ Chúa mang thập giá là chấp nhận con người mình, là từ bỏ để biết hy sinh, yêu thương và tha thứ. Xin cho chúng con biết đón nhận và hãnh diện về thập giá của đời mình.
Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250