05/11/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

215

“Trong anh em, người làm lớn hơn cả,
phải làm người phục vụ anh em” (Mt 23,11).

Như Mẹ: Khiêm nhường phục vụ là một đòi hỏi đối với người môn đệ Chúa Kitô. Chính Chúa Kitô là Chúa, nhưng cũng đã hạ mình xuống làm người phục vụ. Như thế, trước mặt Chúa, ai muốn làm lớn thì phải làm người phục vụ.

Với Mẹ: Con người thường thích được người khác phục vụ. Còn với Chúa Kitô, Chúa đã tự hạ mình xuống phục vụ người khác và hiến dâng mạng sống mình vì họ, xin Chúa dạy chúng con biết sống tinh thần phục vụ. Và xin cho chúng con khi làm điều gì cho ai, thì vui vẻ làm như là làm cho chính Chúa vậy.  

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ, Mẹ đã hết lòng cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa, xin Mẹ giúp chúng con nhiệt tâm với việc nhà Chúa.  

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250