19/03/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

259

“Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật” (Ga 4,24).

Như Mẹ: Thần Khí luôn luôn hoạt động trong lòng lịch sử nhân loại. Thần Khí được ví như gió, mà gió muốn thổi đâu thì thổi, không ai biết được tiếng gió từ đâu. Việc thờ phượng Thiên Chúa cần được thực hiện nơi người tín hữu. Cách thờ phượng Thiên Chúa muốn là thờ phượng một cách thành thật trong lòng.

Với Mẹ: Chúa là Thần Khí và là sự sống. Xin Chúa lấy Thần Khí và Sự Thật mà thánh hiến chúng con, để chúng con biết cách thờ phượng Chúa cho chính đáng và phải đạo.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ đã hết lòng thờ phượng Thiên Chúa. Xin Mẹ hướng dẫn chúng con biết loại trừ những mê tín dị đoan ra khỏi tâm hồn, để chỉ biết thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250