02/01/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

360

“Các người chăn chiên hối hả
ra đi đến Bêlem” (Lc 2,16).

Như Mẹ: Trình thuật đoạn Tin Mừng của ngày hôm nay dùng các động từ để mô tả hình ảnh người chăn chiên: “hối hả ra đi”, “kể lại”, “ra về”, “vừa đi vừa ca tụng Chúa”. Các người chăn chiên đã hết sức vui mừng khi được tin về Chúa Cứu Thế sinh ra. Và họ vui mừng kể lại với lời ca tụng Chúa. Ước gì mỗi người tín hữu của Chúa cũng hân hoan loan tin vui về mầu nhiệm Thiên Chúa làm người cho con người thời nay.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin giúp chúng con cũng biết khao khát tìm gặp Chúa như các người chăn chiên, và xin cũng làm cho lòng chúng con trở nên hớn hở vui mừng, đồng thời hăng hái mang tin vui này chia sẻ cho người khác.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin Mẹ giúp chúng con luôn giữ được niềm vui có Chúa trong lòng giống như Mẹ khi xưa vậy.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250