16/03/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

411

“Bấy giờ họ tìm cách bắt Người; nhưng chẳng ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến” (Ga 7,30).

Như Mẹ: Việc Chúa Giêsu đi đây đó rao giảng, chữa bệnh và trừ quỷ..., đã làm những người có trách nhiệm trong xã hội và tôn giáo Do Thái khó chịu; điều đó cũng gây ra nhiều xáo trộn cho giới cầm quyền. Chính vì thế, giới cầm quyền hay tìm cách bắt bớ Chúa Giêsu, nhằm để ổn định trật tự xã hội.

Với Mẹ: Khi đương thời, Chúa đã bị giới cầm quyền bắt bớ, vì những việc tốt đẹp Chúa đã làm cho những người nghèo khổ. Xin cho các nhà cầm quyền biết tôn trọng những đóng góp của các tôn giáo, đặt biệt là của Giáo Hội, vào việc xây dựng sự phồn vinh cho dân tình.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như hoa hường mầu nhiệm vậy, xin cho những người đang bị bắt bớ vì đạo Chúa được tự do thực hành đức tin.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250