09/03/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

260

“Yêu người thân cận như chính mình” (Mc 12,31).

Như Mẹ: Đời sống của người Kitô hữu thường diễn ra trong bốn mối tương quan chính yếu: với Thiên Chúa, với tha nhân, với chính mình và với thiên nhiên. Các mối tương quan đó được kiện toàn trong hai giới răn quan trọng nhất là mến Chúa và yêu người. Thế nhưng, chúng ta đã sống các giới răn ấy như thế nào? Đó là câu hỏi cần được đặt lại cho mỗi người chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con yêu người khác, nhất là người gần gũi và kể cả kẻ thù của chúng con. Thật là khó! Xin Chúa giúp chúng con cố gắng vượt qua những rào cản tâm lý để thực sự yêu mến tha nhân.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ trung tín thật thà, xin Mẹ nâng đỡ những ai đang bị xã hội ruồng bỏ, để họ được sống và được đối xử đúng với phẩm giá cao trọng mà Chúa đã phú ban.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250