13/01/2023 -

Để Lời Được Lớn Lên

222Chia sẻ Tin mừng Chúa nhật Tuần II Thường niên – 15/01/2023
 
Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá bỏ tội trần gian.
 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
 
29 Khi ấy, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. 30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng : Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.
 
31 Tôi đã không biết Người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en.” 32 Ông Gio-an còn làm chứng : “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. 33 Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi : “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.” 34 Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”
 
(Bản văn của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)
(Hình ảnh của cha Lawrence, OP.)

 
114.864864865135.135135135250