08/08/2017 -

Dấu ấn Đa Minh

1945

Hình: Các thánh Dòng Đa Minh (Tranh Bernadette Carstensen)

Xây dựng Giáo Hội và xã hội trong cơn chao đảo, thánh Đa Minh đưa ra nhiệm vụ hay sứ mạng của dòng Giảng là học và giảng.

Học về Chúa. Học sâu xa để khám phá và chìm sâu trong Lời Chúa. Các môn thánh khoa, nhất là Kinh Thánh, phải là điều thiết tha của anh chị em dòng Giảng. Nhờ thế, Chúa "dễ làm việc" hơn, để lời giảng có "chất", có chiều sâu.

Dòng Giảng như vậy được coi là dòng "trí thức". Đúng là anh chị em dòng Giảng phải học cả đời, và say đắm chuyên chăm xây dựng cuộc đời và Giáo hội bằng giảng Lời. Trên thực tế, tuy có những khuôn mặt trí thức lớn như thánh Tôma Aquinô, thánh Anbêtô Cả, nhưng vẫn có những thành viên ưu tú của dòng chẳng học hành chữ nghĩa: thánh Catarina Siêna, thánh Martin de Porres hầu như thất học, nhưng lại có thứ "trí huệ" sâu thẳm sáng láng lạ lùng!

Nên, nói là dòng "trí thức" thì không đúng và không "đã" cho lắm. Học hành suy tư đủ thứ như thánh Tôma, nhưng ngài nói cái học thật sự của ngài là học dưới chân Thánh Giá, để cuối đời, tuyên bố bao pho sách đồ sộ mình viết ra chỉ là rơm rác!

Đúng hơn chăng, nếu nói sứ vụ anh chị em dòng Giảng là sứ vụ mang tính văn hóa hơn là trí thức. Trí thức chỉ có cái đầu. Văn hóa thì ở cái tâm và con người toàn diện. Mà độ sâu dày nhất của văn hóa là tâm linh. Không phải là trí thức hay chỉ có trí thức, mà phải là "Đạo", là Trí Huệ, là Minh Triết. Đây là văn hóa và Trí Huệ của Lời Thiên Chúa, thứ Trí Huệ sáng láng đầy yêu thương, đơn giản, an bình và tự do.

Văn hóa Lời! Trí Huệ Lời! Bản thân người giảng phải trở thành văn hóa và Trí Huệ thấm đượm chất Lời! Và xác tín Giáo hội và xã hội chỉ được đổi thay đích thực trong chất "Đạo", tức văn hóa và Trí Huệ tràn ngập Lời Thiên Chúa.

8.8, Lễ thánh phụ Đaminh.
Không Sơn
114.864864865135.135135135250