08/02/2022 -

Dấu ấn Đa Minh

1829
Một người anh em trong Dòng là Lm. Lê Thanh Liêm, OP. mới sáng tác một nhạc phẩm cảm kích về sự ra đi của người em Giuse Trần Ngọc Thanh, OP. Như vị Mục tử Giêsu đã hy sinh mạng sống mình vì đàn chiên, những người đang thi hành sứ vụ truyền giáo và phục vụ Lời, cũng ngày đêm hy sinh thân mình để noi gương Thầy Giêsu như vậy. Kính mời quý vị cùng hiệp thông lắng nghe, và cầu nguyện cho sứ vụ truyền giáo của Dòng và linh hồn cha Giuse.


 
 
114.864864865135.135135135250