01/01/2020 -

Đấng Đầy Ân Sủng

3044
Giáo hi khng định mt cách mnh m v vai trò ca Đức Maria trong li Kinh Kính Mng rng, “Kính mng Maria đầy ân phúc Đức Chúa Tri cùng Bà, Bà có phúc l hơn mi người n và Giêsu con lòng Bà gm phúc l. Thánh Maria Đức M Chúa Tri cu cho chúng con là k có ti, khi nay và trong gi lâm t. Amen”. Qu thế, Đức Maria trong đời sng các tín hu ta như mt “chiếc cu ni tâm linh” ni kết các tâm tình ca người tín hu đến cùng Thiên Chúa. Chính khi ý thc v v thế ấy ca Đức Maria, các tín hu th hin lòng tôn kính vi M không chỉ ở nơi các nghi l phng t mà còn th hin qua chính đời sng thc hành thường nht. Đức tin Kitô giáo cn phi được tuyên xưng, c hành, cu nguyn và được sng mi ngày. Thế nhưng, đức tin y cũng cn phi được biu l trong cách thế có ý thc và vi nim xác tín. Vy chúng ta cn phi hiu v v thế ca Đức Maria trong mi tương quan gia người tín hu vi Thiên Chúa như thế nào ? Trong s báo này, chúng ta s cùng làm rõ v “Vai trò ca Đức Maria trong đời sng các Kitô hu” theo hai chiu kích: (A) Nguyên tc Thn hc và (B) Vic áp dng vào đời sng ca người tín hu.
 
  1. Nguyên tc Thn hc: T Đức Kitô ti M Maria
Trước đây, có khá nhiu tác gi, chng hn như thánh Bênarđô đã trình bày v vai trò ca Đức Maria trong đời sng tín hu qua công thc: “Nh M Maria để đến cùng vi Chúa Giêsu”. Tuy nhiên, công thc này li b coi là chu nh hưởng bi mt quan nim lch lc v Chúa Giêsu, khi xem Ngài như mt v Thm phán công thng. Bi thế, các tín hu mi cn đến s cu bu ca Đức Maria. Tr li ngun gc Kinh Thánh, chúng ta thy rng, Đức Kitô luôn là Đấng gn gũi vi chúng ta. Bng chng là thánh s Matthêu đã đưa ra nhng chng c v s mi gi ân cn và yêu thương ca Chúa Giêsu rng, “Tt c nhng ai đang vt v mang gánh nng n, hãy đến cùng tôi, tôi s cho ngh ngơi bi dưỡng” (Mt 11,28). Bên cnh đó, thánh Phaolô còn din tả đời sng ca các tín hu là đời sng trong và vi Đức Kitô khi ngài nói, “Tôi sng, nhưng không còn phi là tôi mà là Đức Kitô sng trong tôi” (Gl 2,20a). Như thế, thay vì nói là nhờ Đức Maria để đến vi Chúa Giêsu, thì cn phi nói ngược li theo kiu, chính trong s kết hp mt thiết vi Đức Kitô mà người tín hu nhn ra s hin din ca Đức Maria. Chúng ta có th x dng nhng đường li c thể để nói v mi tương quan liên h này.
Trước tiên, qua vic suy ngm v các đon văn Kinh Thánh. Chúng ta có th nhn ra rng, Đức Maria luôn đứng gn k vi Chúa Giêsu và gn như không th tách ri, c th, là trong kế hoch cu ri nhân loi. T lúc Ngôi Li nhp thể đi vào lch s ca nhân loi cho đến lúc hoàn tt công trình cu chuc trên thp giá, Đức Maria vn luôn hin din bên cnh Chúa Giêsu. Bi vy, s liên kết vi Chúa Giêsu cũng đi kèm s liên kết vi Thân Mu ca Ngài. Và điu này cũng đã được chính Chúa Giêsu mun các môn đệ ca Ngài đón nhn khi nói, “Đây là m ca anh” (x. Ga 19,27a).
Thứ đến, qua vic chiêm ngm cuc sng ca Đức Maria, chúng ta thy M qu là mt con người đã sng trn vn lý tưởng cao quý ca Tin Mng. Mẹ đã tr nên gương mu cho mi tín hu trong vic lng nghe và thi hành thánh ý Thiên Chúa. Thêm na, chính trong đức tin và nim phó thác, Đức Maria còn tr nên mt nhân chng can trường trong vic chiêm nim, ân cn thăm viếng tha nhân và chia s nim vui ca s tín thác nơi Thiên Chúa.
Và sau cùng, theo li thánh Phaolô định nghĩa, nếu cuc đời ca người Kitô hu là đời sng trong Chúa Thánh Thn, thì Đức Maria chính là hin thân và là gương mu sng động nht cho hình nh đó nơi người Kitô hu. Chính vì tin tưởng vào quyn năng tác động ca Chúa Thánh Thn, Đức Maria đã không ngng cu xin Chúa Thánh Thn đến cùng vi Giáo hi để hướng dn và kin toàn mi s (x. Cv 1,14).
 
  1. Áp dng vào đời sng ca người tín hu
Chính Chúa Giêsu đã ca ngi Đức Maria khi M biết lng nghe Li Chúa và đem ra thc hành, “Phúc thay k lng nghe và tuân gi li Thiên Chúa” (x. Lc 11,28b). Bi thế, người tín hu đón nhn Đức Maria như là mt gương mu sng động cho đức tin hướng v Thiên Chúa.
Chúng ta thy có nhiu dng thc khác nhau trong vic dâng mình cho Đức Maria như là khuôn mu ca s cam kết. Thông thường, các vic dâng mình đều đề cp đến ước nguyn được “dâng trót mình” cho Đức Maria, nghĩa là dâng hết tt c nhng tâm tình, ước mun, hành vi ch không ch dâng lên Đức Maria mt phn nào đó con người ca tín hu. Thm chí, có nhng tín hu còn đặt ngang mình vi “hàng tôi t”, luôn phó thác hoàn toàn dưới s hướng dn ca Đức Maria. Mt khác, mt s tín hu còn coi Đức Maria như là trung tâm ca đời sng đạo đức ch không phi là Đức Kitô. Bi vì, đối vi h, dường như Đức Kitô quá xa vi. Ngài ng trên chín tng mây và ch xut hin trong ngày quang lâm như mt V Thm Phán.
Tht ra, trên nguyên tc, con người được Thiên Chúa trao ban cho kh năng t do chn la, quyết định để đi theo Ngài hay chng li Ngài. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết rng, cho dù con người chng li Thiên Chúa đi chăng na, thì không vì thế mà h tr nên độc lp và vô ch. Con người luôn là mt th to l thuc hoàn toàn vào Thiên Chúa. Cách riêng, chúng ta - là nhng người tín hu theo Đức Kitô, đã mun thuc v Thiên Chúa qua li cam kết khi chu phép Ra Ti. Bi thế, chúng ta không phi là nhng th to vô ch. Nhưng trái li, chúng ta là nhng th to đã ha tuân gi và sng theo gương mu ca Đức Kitô, và sng để phc v mi người. Hay nói theo cách chính xác hơn, chúng ta không còn thuc v chúng ta hay thuc v bt c ai khác, nhưng chúng ta đã thuc trn v Thiên Chúa và đã tn hiến cho Ngài.
Hiu như thế để thy vic người tín hu dâng mình cho Đức Maria s mang mt ý nghĩa khác. Vic dâng hiến đó, theo như thánh Louis de Montfort, là dp để người tín hu nh li nhng li cam kết vi Đức Kitô lúc lãnh nhn phép Ra Ti. Chính trong lúc thánh thiêng y, chúng ta nhìn lên Đức Maria như là mt mu gương sng động ca mt người tín hu đã sng trn tình vn nghĩa vi Chúa Kitô, và là mu gương tinh tuyn ca s dâng hiến cho Thiên Chúa. Ngoài ra, da vào li ký thác ca Đức Kitô trên thp giá, chúng ta cũng mnh dn đón rước Đức Maria v nhà mình, chia s vi gia đình, cách riêng trong đời sng theo chân Chúa Kitô để phc v Thiên Chúa và tha nhân.
Người tín hu đón rước Đức Maria v nhà mình, nhìn nhn Người như là “M thiêng liêng”, như mt người không nhng đã sng trn vn lý tưởng Tin Mng, mà còn là người dìu dt h tiến lên trên con đường thánh thin vi lòng ân cn và âu yếm. Đồng thi, người tín hu biết tín thác và nh M Maria dn dt, chia s nhng thành công hay tht bi trên đường đời.
 
Tóm li
Đức Maria đóng mt vai trò quan trng trong đời sng ca người tín hu. Vic dâng mình cho Đức Maria là vic người tín hu cy da vào mu gương ca Mẹ để giúp h sng mt cách trn vn hơn ơn gi ca người Kitô hu đích thc, ơn gi nên thánh. Chính nhng ân sng mà Đức Maria đón nhn t Thiên Chúa đã m ra cho người tín hu mt nim xác tín mnh m nht v vic sng chng tá Tin Mng. Bi vy, khi người tín hu dâng lên Đức Maria nhng tâm tình ca h, thì hơn bao gi hết cn phi hiu đó là vic họ đã tín thác vào li mà Chúa Giêsu đã ha. Đồng thi, qua li cu bu ca Đức Maria - mu gương ca s hy sinh và tín thác, h có th xác tín mt cách sâu xa v vic Thiên Chúa sẽ đoái thương và thăm viếng đến h - là nhng người con ca Ngài.
Hc vin Đa Minh
114.864864865135.135135135250