30/06/2017 -

Đa Minh Việt Nam

2391
8g30 ngày 8 tháng 7 năm 2017, Đức Giám Mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản sẽ trao tác vụ cho 14 anh em Dòng Đa Minh.

Thiệp mời và thông tin chi tiết :




Một số hình ảnh của các anh em :



114.864864865135.135135135250