12/12/2019 -

Đa Minh Việt Nam

15549
Sau giờ kinh chiều ngày 12,12.2019, cha Tôma Aquino Nguyễn Trường Tam, OP. đã ký nhận vai trò Giám Tỉnh thứ 7 của Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, trước mặt toàn thể các nghị huynh đang tham dự Tỉnh hội, và một số anh em tu viện Martino. Là vị Giám tỉnh trẻ, cha bộc bạch suy nghĩ và tâm tư trước khi ký nhận, là "sự hoang mang, lo lắng đến mất ngủ", "nhưng nhìn vào tấm gương vị tiền nhiệm, tôi đã không thể khước từ!"
Cha Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam OP, sinh ngày 05.02.1974, tuyên khấn vào Dòng Đa Minh vào ngày 15.08.1995, và thụ phong Linh mục vào ngày 28.10.2003.
Mời cộng đoàn cùng hiệp lời cầu nguyện cùng cha và Tỉnh Dòng.


114.864864865135.135135135250