07/10/2011 -

Chứng từ

1422

 
 


Tình Trong Chuỗi Ngọc


 Hằng năm cứ đến tháng mười


Là tôi nhớ lại nụ cười Mẫu thân


Dịu dàng tựa ánh bình minh


Giúp tôi đọc tiếng KÍNH MỪNG MA-RI...


Vâng lệnh Chúa, Mẹ chừ vắng bóng


Tinh thần Ngài vẫn sống bên con


Khi cầm chuỗi ngọc no tròn


Thầm thì nguyện gẫm lối mòn Giêsu...


Xanh hơn cỏ phì nhiêu đồng nội


Vượt tình hồng liên đới bạn bè


Máu con chắt lọc từ khi,


Tượng hình dạ mẹ lấy chi sánh bằng?


" CHAN HÒA NGHĨA MẸ ĐỒNG TRINH


GIÚP CON CỨU THẾ HIẾN MÌNH VỊ THA."


Hoài Lệ Tử


(CSTMHĐGDĐM tháng 10.2011)


 


 


 


 
 

114.864864865135.135135135250