18/01/2022 -

Chia sẻ tin mừng

191
“Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát.” (Mc 2,27)
Suy niệm: Người Pha-ri-sêu thấy các môn đệ Chúa Giê-su trên đường đi bứt vài bông lúa chà sát để ăn cho đỡ đói, liền vin vào đó để bắt bẻ họ vi phạm luật ngày sa-bát. Nhân cơ hội đó, Chúa Giê-su cho thấy chuẩn mực xét đoán của Ngài là tình thương và vì hạnh phúc cho con người. Lề luật được đặt ra không phải để bắt con người trở thành nô lệ cho nó mà là để đem lại hạnh phúc cho con người. Thiên Chúa yêu thương con người; ngay cả khi con người phạm tội phản nghịch lại Thiên Chúa, Ngài vẫn yêu thương, trung tín và hoạch định chương trình để cứu chuộc con người.
Mời Bạn: Thánh Augustinô nói: “Hãy yêu đi rồi thì làm gì thì làm”. Đó không phải là coi thường, phá bỏ lề luật bởi vì thánh Phao-lô viết: “Yêu thương là chu toàn lề luật” (Rm 13,8.10). Và luật Chúa Giê-su dạy, điều luật duy nhất và tóm gọn mọi lề luật, đó là: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em” (Ga 13,34). Tình yêu làm cho luật lệ trở nên sống động và có ý nghĩa. Bạn và tôi đã cảm nghiệm được tình Chúa như thế nào trong cuộc đời qua những biến cố? Chúng ta giữ luật Chúa vì tình yêu hay vì sợ tội?
Sống Lời Chúa: Như thánh Tê-rê-sa Hài đồng Giê-su, chúng ta hãy làm tất cả với lòng yêu mến Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã làm tất cả chỉ vì yêu chúng con. Chúa dạy chúng con sống tình yêu đích thực. Chính tình yêu Chúa làm chúng con được hạnh phúc thật. Con muốn được thưa lên với Chúa như thánh Augustinô: “Chúa đã tạo dựng nên chúng con cho Chúa nên lòng chúng con khắc khoải cho đến khi yên nghỉ trong Chúa”.
114.864864865135.135135135250