27/04/2020 -

Ai Tín

1570
Ông Cố Grêgorio Nguyễn Hùng Sơn, sinh ngày 01/02/1954, tại Kim Sơn, Ninh Bình,đã an nghỉ trong Chúa lúc 17 giờ 00, ngày 26 tháng 4 năm 2020.

 
114.864864865135.135135135250