09/09/2023 -

Tu viện Tu xá

857
Từ ngày 04-09 đến ngày 09-09, các anh em có bổ nhiệm tại Tu xá thánh Gia Thịnh, Tây Ninh đã hội tụ đầy đủ để tham dự tĩnh tâm năm ngay tại Tu xá.

Tất cả anh em đều tham dự đầy đủ, dù con số không nhiều (chỉ 12 anh em), nhưng rất đa dạng về tuổi tác, môi trường và kinh nghiệm mục vụ... Do vậy, anh em trong Tu xá quyết định các buổi chia sẻ sẽ là những đề tài mang tính mục vụ, gần gũi, thiết thực với anh em, và do chính anh em trong Tu xá đảm nhận.

12 anh em là 12 đề tài chia sẻ khác nhau, nhưng đều hướng tới mục đích chung là xây dựng cộng đoàn và dấn thân truyền giáo. Trước tiên là phần chia sẻ mang tính góp ý về ơn gọi tu trì (và cả nhắc nhở) của cha cố Phêrô Trần Văn Huấn, sau nữa là những báo cáo chia sẻ, nhìn lại những công việc mà cộng đoàn đã và đang thực hiện, cũng như hướng đến sứ vụ tương lai. Những phần đúc kết, chia sẻ của anh em luôn bám sát và quy chiếu với các tài liệu căn bản của dòng (Hiến pháp, Công vụ Tổng hội 2019 và Công vụ Tỉnh hội 2019, Quy chế Tỉnh dòng...), cũng như chia sẻ thêm những suy tư cá nhân dựa trên kinh nghiệm mục vụ.

Đề tài đa dạng, người trình bày cũng vậy, thời lượng mỗi buổi chia sẻ không dài, nên anh em tham dự cảm thấy khá nhẹ nhàng. 6 thánh lễ cử hành trong tuần tĩnh tâm, cũng có ý chỉ gắn liền với các đề tài chia sẻ trong ngày, đã được anh em cử hành cách sốt sắng. Buổi tối trong giờ chầu Thánh Thể, anh em cũng có phần chia sẻ và suy niệm Lời Chúa, được phân chia cho những anh em chưa có dịp chia sẻ trong các thánh lễ. Do vậy, tuần tĩnh tâm của Tu xá có sự tham dự, tham gia đầy đủ và tích cực của tất cả anh em: mỗi anh em lần lượt là đều đóng vai người chia sẻ, người lắng nghe và phản hồi.

 
BTT Tu xá Thánh Gia Thịnh, Tây Ninh


 
114.864864865135.135135135250