06/03/2024 -

Trung ương Dòng

653
Hình ảnh Hội thảo dành cho các tân Giám tỉnh đang diễn ra tại Trung ương Dòng - Santa Sabina, Rôma, bắt đầu từ ngày 28/2 và kết thúc ngày 8/3.

(Nguồn từ Facebook : Ordo Praedicatorum)
114.864864865135.135135135250