11/05/2024 -

Trung ương Dòng

941

Ủy ban Thường trực về Ơn gọi của Anh em Trợ sĩ Đa Minh và Ủy ban Thần học tiếp tục làm việc, bàn về việc “canh tân ơn gọi và sứ vụ của Anh em Trợ sĩ”. Hoạt động phối hợp của hai Uỷ ban này là nhằm giải đáp cho vấn đề khẩn thiết của Giáo hội và của Dòng, đó là làm sao để trở nên những người Đa Minh cho sứ vụ, theo đúng lý tưởng tông đồ và đặc sủng của thánh Đa Minh khi Dòng được thành lập.

Các thành viên của hai Ủy ban cũng bàn thảo nhằm tìm kiếm những cách thức giúp cho Dòng đối diện với tình trạng liên tục giảm sút ơn gọi. Con số sụt giảm này là đáng báo động, theo tường trình của cha Ignatius Perkins, O.P., Chủ tịch Ủy ban Thường trực về Ơn gọi của Anh em Trợ sĩ Đa Minh. Tường trình lấy số liệu thống kê từ Văn phòng Trung ương Dòng do các Tỉnh dòng, Dự tỉnh và Phụ tỉnh cung cấp. Không chỉ Dòng Đa Minh, nhiều Hội dòng và Tu hội khác cũng đang phải đối diện với sự sụt giảm ơn gọi trong những năm gần đây.

Theo báo cáo từ 44 Tỉnh dòng, Dự tỉnh, và Phụ tỉnh, tính đến ngày 31/12/2023, toàn Dòng có 239 anh em trợ sĩ (riêng Việt Nam: 44) : 222 anh em khấn trọng (VN: 39), 16 anh em khấn đơn (VN: 5), và 1 tập sinh.

Niên giám của Anh em Trợ sĩ từ năm 1980 đến năm 2023 đã cho những con số thống kê về tuổi đời, tuổi khấn và sứ vụ của Anh em Trợ sĩ. Dữ liệu thống kê này cũng được xem xét và cập nhật trong các cuộc họp.

Được biết, cuộc họp mặt các Anh em Trợ sĩ vùng Châu Á – Thái Bình Dương dự kiến sẽ diễn ra tại Việt Nam từ ngày 26 – 31/7/2024.

Ủy ban Thường trực về Ơn gọi Trợ sĩ Đa Minh mời gọi các bạn trẻ quan tâm đến ơn gọi trợ sĩ hãy liên hệ với một vị Đặc trách cổ võ ơn gọi tại đất nước của mình.

Br. Ignatius Perkins, O.P.
Chủ tịch Ủy ban Thường trực về Ơn gọi Trợ sĩ Đa Minh
Email: [email protected]


Nguồn: Renewal of the Vocation and Ministry of the Cooperator Brothers - ORDO PRAEDICATORUM
Thông tin dưới đây cho các bạn trẻ muốn tìm hiểu ơn gọi Đa Minh:

Thỉnh Viện Đa Minh, Việt Nam
Lm. GIOAN BAOTIXITA LÊ HOÀNG HUYNH
Giám đốc Thỉnh viện và Cổ võ Ơn gọi Đa Minh
Email: [email protected]
Websitte: https://thinhviendaminh.net
114.864864865135.135135135250