18/06/2022 -

Tin giáo hội Hoàn Cầu

1141

Từ nay, giám mục giáo phận phải xin phép trước của Bộ Dòng tu, trước khi có thể ban sắc lệnh thành lập các hiệp hội giáo dân nhắm trở thành dòng tu sau này.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trên đây là nội dung Phúc chiếu được Đức Thánh cha Phanxicô phê chuẩn theo thể thức đặc biệt, trong buổi tiếp kiến ngày 07 tháng Hai năm nay dành cho Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ các dòng tu, João Braz de Aviz và Đức Tổng giám mục Tổng thư ký José Carballo.

Phúc chiếu qui định rằng: “Trước khi ban sắc lệnh thành lập một hiệp hội các giáo dân nhắm trở thành dòng tu hoặc tu đoàn tông đồ, giám mục giáo phận phải xin phép bằng văn bản của Bộ các dòng tu và tu đoàn Tông đồ”.

Đức Thánh cha cũng qui định rằng Phúc chiếu này được công bố qua báo Quan sát viên Roma và có hiệu lực từ ngày được công bố, ngày 15 tháng Sáu năm 2022”.

Theo khoản số 579, giám mục giáo phận có thể thiết lập dòng tu hoặc tu đoàn tông đồ, nhưng trước đó phải tham khảo ý kiến của Tòa Thánh. Năm 2020, Đức Thánh cha đã thay đổi khoản giáo luật này và buộc giám mục giáo phận phải có phép trên văn bản của Tòa Thánh mới được thiết lập dòng.

Nay để thiết lập các hiệp hội giáo dân nhắm trở thành dòng tu hay tu đoàn tông đồ, giám mục giáo phận cũng phải có phép của Bộ các dòng tu. Tòa Thánh muốn tăng cường sự giám sát tiến trình thành lập các dòng tu.

(Rei 15-6-2022)

 Nguồn: https://vietnamese.rvasia.org/tin-gi%C3%A1o-h%E1%BB%99i/ph%E1%BA%A3i-xin-ph%C3%A9p-t%C3%B2a-th%C3%A1nh-%C4%91%E1%BB%83-l%E1%BA%ADp-hi%E1%BB%87p-h%E1%BB%99i-gi%C3%A1o-d%C3%A2n-nh%E1%BA%AFm-tr%E1%BB%9F-th%C3%A0nh-d%C3%B2ng-tu

114.864864865135.135135135250