25/05/2024 -

Ta khát

888
✠ Kết thúc Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 16,16-20)

Khi ấy, mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. 17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông : “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

Một Thiên Chúa có Ba Ngôi, Ba Ngôi vẫn chỉ là một Thiên Chúa - LÀ MỘT TRONG TÌNH YÊU

114.864864865135.135135135250