Nguyện Kinh Mân Côi tháng mười hai - Thứ sáu 31-12-2021
Nguyện Kinh Mân Côi tháng mười hai - Thứ sáu 31-12-2021

/ 2030 / Suy niệm Kinh Mân Côi
THỨ SÁU - NĂM SỰ THƯƠNG  1. KHAI MẠC Làm Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN (hát) 1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ...
Nguyện Kinh Mân Côi tháng mười hai - Thứ năm 30-12-2021
Nguyện Kinh Mân Côi tháng mười hai - Thứ năm 30-12-2021
/ 2117 / Suy niệm Kinh Mân Côi
THỨ NĂM - NĂM SỰ SÁNG  1. KHAI MẠC Làm Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. XIN NGÔI BA THIÊN CHÚA (hát) ĐK. Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con. Biến chúng ...
Nguyện Kinh Mân Côi tháng mười hai - Thứ tư 29-12-2021
Nguyện Kinh Mân Côi tháng mười hai - Thứ tư 29-12-2021
/ 1950 / Suy niệm Kinh Mân Côi
THỨ TƯ - NĂM SỰ MỪNG 1. KHAI MẠC Làm Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. cầu xin Chúa Thánh Thần (hát) 1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi ...
Nguyện Kinh Mân Côi tháng mười hai - Thứ ba 28-12-2021
Nguyện Kinh Mân Côi tháng mười hai - Thứ ba 28-12-2021
/ 1905 / Suy niệm Kinh Mân Côi
THỨ BA - NĂM SỰ THƯƠNG 1. KHAI MẠC Làm Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kinh Đức Chúa Thánh Thần Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng ...
Nguyện Kinh Mân Côi tháng mười hai - Thứ hai 27-12-2021
Nguyện Kinh Mân Côi tháng mười hai - Thứ hai 27-12-2021
/ 1435 / Suy niệm Kinh Mân Côi
THỨ HAI - NĂM SỰ VUI  1. KHAI MẠC Làm Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN (hát) 1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ...
Nguyện Kinh Mân Côi tháng mười hai - Chúa nhật 26-12-2021
Nguyện Kinh Mân Côi tháng mười hai - Chúa nhật 26-12-2021
/ 903 / Suy niệm Kinh Mân Côi
CHÚA NHẬT - NĂM SỰ MỪNG  1. KHAI MẠC Làm Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. thánh thần hãy đến (hát) 1. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương gian, xin Ngài đổi ...
Nguyện Kinh Mân Côi tháng mười hai - Thứ bảy 25-12-2021
Nguyện Kinh Mân Côi tháng mười hai - Thứ bảy 25-12-2021
/ 954 / Suy niệm Kinh Mân Côi
THỨ BẢY - NĂM SỰ VUI  1. KHAI MẠC Làm Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. HỒI TÂM (im lặng xét mình và thầm nguyện) CHỨNG NHÂN TÌNH YÊU (hát) 1. Khi con nghe tiếng kêu mời gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ...
Nguyện Kinh Mân Côi tháng mười hai - Thứ sáu 24-12-2021
Nguyện Kinh Mân Côi tháng mười hai - Thứ sáu 24-12-2021
/ 815 / Suy niệm Kinh Mân Côi
THỨ SÁU - NĂM SỰ THƯƠNG  1. KHAI MẠC Làm Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. xin ngôi ba thiên chúa (hát) ĐK. Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con. Biến chúng ...
Nguyện Kinh Mân Côi tháng mười hai - Thứ năm 23-12-2021
Nguyện Kinh Mân Côi tháng mười hai - Thứ năm 23-12-2021
/ 901 / Suy niệm Kinh Mân Côi
THỨ NĂM - NĂM SỰ SÁNG  1. KHAI MẠC Làm Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. ThÁNH THẦN HÃY ĐẾN (hát) 1. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương gian, xin Ngài ...
Nguyện Kinh Mân Côi tháng mười hai - Thứ tư 22-12-2021
Nguyện Kinh Mân Côi tháng mười hai - Thứ tư 22-12-2021
/ 931 / Suy niệm Kinh Mân Côi
THỨ TƯ - NĂM SỰ MỪNG  1. KHAI MẠC Làm Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. cầu xin Chúa Thánh Thần (hát) 1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ...
Nguyện Kinh Mân Côi tháng mười hai - Thứ ba 21-12-2021
Nguyện Kinh Mân Côi tháng mười hai - Thứ ba  21-12-2021
/ 760 / Suy niệm Kinh Mân Côi
THỨ BA - NĂM SỰ THƯƠNG  1. KHAI MẠC Làm Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. HỒI TÂM (im lặng xét mình và thầm nguyện) CHÚA LÀ CON ĐƯỜNG (hát) 1. Chúa là con đường cho con tiến lên, là ánh hồng xua tan bóng đêm, là sức sống ...
Nguyện Kinh Mân Côi tháng mười hai - Thứ hai 20-12-2021
Nguyện Kinh Mân Côi tháng mười hai - Thứ hai  20-12-2021
/ 875 / Suy niệm Kinh Mân Côi
THỨ HAI - NĂM SỰ VUI  1. KHAI MẠC Làm Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kinh Đức Chúa Thánh Thần Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng ...
Nguyện Kinh Mân Côi tháng mười hai - Chúa nhật 19-12-2021
Nguyện Kinh Mân Côi tháng mười hai - Chúa nhật 19-12-2021
/ 785 / Suy niệm Kinh Mân Côi
CHÚA NHẬT - NĂM SỰ MỪNG  1. KHAI MẠC Làm Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. thánh thần hãy đến (hát) 1. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương gian, xin Ngài ...
Nguyện Kinh Mân Côi tháng mười hai - Thứ bảy 18-12-2021
Nguyện Kinh Mân Côi tháng mười hai - Thứ bảy 18-12-2021
/ 628 / Suy niệm Kinh Mân Côi
THỨ BẢY - NĂM SỰ VUI  1. KHAI MẠC Làm Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kinh Đức Chúa Thánh Thần Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng ...
Nguyện Kinh Mân Côi tháng mười hai - Thứ sáu 17-12-2021
Nguyện Kinh Mân Côi tháng mười hai - Thứ sáu 17-12-2021
/ 788 / Suy niệm Kinh Mân Côi
THỨ SÁU - NĂM SỰ THƯƠNG  1. KHAI MẠC Làm Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN (hát) 1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ...
Nguyện Kinh Mân Côi tháng Mười Hai - Thứ Năm 16-12-2021
Nguyện Kinh Mân Côi tháng Mười Hai - Thứ Năm 16-12-2021
/ 586 / Suy niệm Kinh Mân Côi
THỨ NĂM - NĂM SỰ SÁNG  1. KHAI MẠC Làm Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. XIN NGÔI BA THIÊN CHÚA (hát) ĐK. Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con. Biến chúng ...
Nguyện Kinh Mân Côi tháng mười hai - Thứ tư 15-12-2021
Nguyện Kinh Mân Côi tháng mười hai - Thứ tư 15-12-2021
/ 791 / Suy niệm Kinh Mân Côi
THỨ TƯ - NĂM SỰ MỪNG   1. KHAI MẠC Làm Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. cầu xin Chúa Thánh Thần (hát) 1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho ...
Nguyện Kinh Mân Côi tháng cầu hồn - Thứ năm 25-11-2021
Nguyện Kinh Mân Côi tháng cầu hồn - Thứ năm 25-11-2021
/ 1279 / Suy niệm Kinh Mân Côi
THỨ NĂM - NĂM SỰ SÁNG  1. KHAI MẠC Làm Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. cầu xin Chúa Thánh Thần (hát) 1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 22.08.2015
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Bảy, 22.08.2015
/ 1964 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37). Như Mẹ: Chúng ta không thể hiểu được đường lối của Thiên Chúa. Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã thực hiện muôn điều kỳ diệu. Hôm nay, Thiên Chúa làm một việc trọng đại cho Mẹ ...
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 18.06.2014
Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Lần Chuỗi Mỗi Ngày: Thứ Tư, 18.06.2014
/ 2875 / Suy niệm Kinh Mân Côi
“Khi làm việc lành phúc đức,... chớ có phô trương cho thiên hạ thấy” (Mt 6,1). Như Mẹ: Qua đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta khi làm việc bác ái, đừng chỉ mong tìm lời khen ngợi, sự ca tụng của người đời. Hãy làm tất cả những việc ...