18/03/2024 -

Để Lời Được Lớn Lên

244
“Ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy” (Mt 1,24)

Trong thinh lặng chiêm niệm, thánh Giuse nhận ra thánh ý Thiên Chúa. Trong tin tưởng phó thác, thánh nhân để cho Lời Chúa hướng dẫn hoàn trách vụ làm cha nuôi của Đấng Cứu Thế.

114.864864865135.135135135250