11/05/2024 -

Để Lời Được Lớn Lên

182
"Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta" (Ga 17,11)

114.864864865135.135135135250