24/05/2024 -

Để Lời Được Lớn Lên

890
"Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần" (Mt 28,19)

114.864864865135.135135135250