26/04/2024 -

Để Lời Được Lớn Lên

335
"Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý" (Ga 15,7.)

114.864864865135.135135135250