31/03/2024 -

Để Lời Được Lớn Lên

334
Chúng tôi đã được cùng ăn cùng uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại (Cv 10,41).

114.864864865135.135135135250