23/02/2024 -

Để Lời Được Lớn Lên

195


 

Đức Giê-su chịu Xa-tan cám dỗ, và có các thiên sứ hầu hạ Người.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

12 Sau khi Đức Giê-su chịu phép rửa, Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. 13 Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người.

14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. 15 Người nói : “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”

(Bản văn của nhóm Phiên dịch Các Giờ kinh Phụng vụ)

114.864864865135.135135135250