07/03/2022 -

Anh em Đa Minh

1613


Xin Chúa thương xót chúng con
Xin Chúa thương xót chúng con
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con
Chúa Kitô nghe cho chúng con
Chúa Kitô nhậm lời chúng con
 
Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời
Thương xót chúng con
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời
Thương xót chúng con
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời
Thương xót chúng con
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời
Thương xót chúng con
 
Rất Thánh Đức Bà Ma-ri-a,
Cầu cho chúng con
Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời,
Thánh Mi-ca-en,
Thánh Gap-ri-en,
Thánh Ra-pha-en,
Thánh Giu-se,
Thánh Gio-an Tẩy Giả,
Các Thánh Thiên Thần cùng các Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần,
Các Thánh Tổ Tông cùng các Thánh Tiên Tri,
Các Thánh Tông Đồ cùng các Thánh Tác Giả sách Tin Mừng,
Thánh Nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na,
Thánh Nữ Ca-ta-ri-na A-lê-xan-ri-a,
Thánh Âu Tinh,
Thánh Phụ Phan-xi-cô,
Chân Phước Gio-an-na, Thân Mẫu Thánh Đa Minh,
Chân Phước Rê-gi-nan-đô,
Thánh Phụ Đa Minh, cầu cho chúng con.
Thánh Phụ Đa Minh, cầu cho chúng con.
Chân Phước Bê-tran Ga-ri-ghet,
Chân Phước Ma-nê,
Chân Phước Đi-a-na,
Chân Phước Giô-đa-nô Sa-xô-ni-a,
Chân Phước Gio-an Sa-lê-nô,
Chân Phước Guy-li-am A-nô và các bạn tử đạo,
Chân Phước Xét-lao Ba Lan,
Chân Phước Ít-na-đô Vi-xen-xa,
Chân Phước Gu-a-la Béc-ga-mô,
Chân Phước Phê-rô Ten-mê,
Thánh Dơ-đi-la-va,
Thánh Phê-rô Vê-rô-na,
Chân Phước Nicôla Pa-li-a,
Thánh Gia-xin-tô,
Chân Phước Gun-đi-san-vê A-ma-ran-tê,
Chân Phước Sa-đốc và các bạn tử đạo,
Chân Phước E-gi-đi-ô Vu-zê-la
Thánh Ma-ga-ri-ta Hung-ga-ri,
Chân Phước Ba-tô-lô-mê-ô Vi-xen-xa,
Thánh Tô-ma A-qui-nô,
Thánh Ray-mun-đô Pê-nha-pho,
Chân Phước In-nô-xen-tê thứ V,
Thánh An-bê-tô Cả,
Chân Phước Gio-an Véc-xen-li,
Chân Phước Am-rô-si-ô San-sê-đô-ni,
Chân Phước Xê-xi-li-a,
Chân Phước Gia-cô-bê Va-ra-gin,
Chân Phước Biển Đức thứ XI,
Chân Phước Gio-đan Pi-sa,
Chân Phước Ê-mi-li-a Bi-ki-ê-ri,
Chân Phước Gia-cô-bê Sa-lô-mô-ni,
Thánh A-nê Môn-tê Pun-xi-a-nô,
Thánh Ma-ga-ri-ta Cát-te-lô,
Chân Phước Âu Tinh Ka-dô-tích,
Chân Phước Gia-cô-bê Ben-pha-ti,
Chân Phước Đan-ma-ti Mô-nê,
Chân Phước Ma-ga-ri-ta Íp-na,
Chân Phước Vi-la-na Bót-ti,
Chân Phước Phê-rô Ru-phi-a,
Chân Phước Hen-ri Su-sô,
Chân Phước An-tô-ni Pa-vô-ni,
Thánh Ca-ta-ri-na Si-ê-na,
Chân Phước Mac-cô-li-nô Phô-rô Li-vi,
Chân Phước Ray-mun-đô Ca-pua,
Chân Phước An-rê Phan-ki,
Thánh Vinh Sơn Phê-ri-ê,
Chân Phước Cla-ra Gam-ba-co-ti,
Chân Phước Gio-an Đa Minh,
Chân Phước An-va-rô Da-mô-ra,
Chân Phước An-rê A-be-lon,
Chân Phước Tê-pha-nô Ban-đê-li,
Chân Phước Phê-rô Giê-rê-mi-a,
Chân Phước An-giê-li-cô,
Chân Phước An-tô-ni-ô Ki-ê-sa,
Thánh An-tô-ni-nô Phi-ren-xê,
Chân Phước An-tô-ni-ô Nê-rót,
Chân Phước Ma-ga-ri-ta Sa-bao-đi-a,
Chân Phước Ba-tô-lô-mê-ô Xê-ve-ri,
Chân Phước Mát-thêu Ca-rê-ri,
Chân Phước Con-tan-ti Pha-ri-a-nô,
Chân Phước Crít-tô-pho-rô Mi-la-nô
Chân Phước Đa-mi-a-nô Phi-na-ri-ô,
Chân Phước Bê-na-đô Cam-mác-ca,
Chân Phước Gio-an-na Bồ Đào Nha,
Chân Phước Gia-cô-bê Un-ma,
Chân Phước Âu Tinh Bu-ghe-la,
Chân Phước Ai-mô Ta-pa-rê-li,
Chân Phước Sê-bát-ti-a-nô Ma-gi,
Chân Phước Mác-cô Mu-ti-na,
Chân Phước Cô-lum-ba Ri-e-ti,
Chân Phước Ma-đa-lê-na Tri-đi-nô,
Chân Phước Ô-sa-na Man-tua,
Chân Phước Gio-an Li-chô,
Chân Phước Đa Minh Pa-đa-phô-ra,
Chân Phước A-ri-an Pho-te-kiu,
Chân Phước Lu-xi-a Na-ni-a,
Chân Phước Ca-ta-ri-na Ra-cô-ni-si-ô,
Chân Phước Ô-sa-na Ca-ta-rô,
Thánh Pi-ô thứ V,
Thánh Gio-an Cô-lô-ni-a,
Thánh Lu-i Bê-tran,
Thánh Ca-ta-ri-na Ri-xi,
Chân Phước Rô-be-tô Nu-tê,
Chân Phước An-phong Na-va-rét và các bạn tử đạo,
Thánh Rô-sa Li-ma,
Thánh Đa Minh I-ba-nhê và các bạn tử đạo,
Chân Phước A-nê Giê-su,
Thánh Lô-ren-xô Ru-i và các bạn tử đạo,
Thánh Mác-ti-nô Po-rét,
Chân Phước Phê-rô Hi-ghin,
Thánh Phan-xi-cô Ca-pi-lát và các bạn tử đạo,
Thánh Gio-an Mai-san,
Chân Phước Tê-ren-ti Ô Brai-ên,
Chân Phước An-na Môn-tê-gu-đô,
Chân Phước Phan-xi-cô Pô-sa-đát,
Thánh Mát-thêu A-lon-sô,
Chân Phước Phê-rô San và các bạn tử đạo,
Thánh Vinh Sơn Liêm,
Thánh Gia-xin-tô Cát-ta-nhê-đa,
Chân Phước Maria Pu-pan,
Chân Phước Ca-ta-ri-na Gia-ghi,
Thánh I-nha-xi-ô Đen-ga-đô và các bạn tử đạo,
Thánh Giu-se Đi-át và các bạn tử đạo,
Thánh Đa Minh Khảm,
Thánh Va-len-ti-nô Bê-ri-ô Ô-choa và các bạn tử đạo,
Chân Phước Gio-an Giu-se La-tát-tê,
Thánh Phan-xi-cô Côn Ghi-ta,
Chân Phước Gia-xin-tô Co-mi-ê,
Chân Phước Phê-rô Gióc-giô Phát-xa-ti,
Chân Phước Ba-tô-lô-mê-ô Long-gô,
Thánh Maria An-phong Đa-nin Ga-tát,
Chân Phước Bô-na-ven-tu-ra Ga-si-a Pa-rê-đét và các bạn tử đạo,
Chân Phước Xê-lét-ti-nô Giu-se A-lon-sô Vi-la và các bạn tử đạo,
Chân Phước Maria Trái Tim Chúa Giêsu Thăng Thiên,
Chân Phước Mi-ca-en Gia-tô-rít-ki,
Chân Phước Giu-li-a Rô-din-ka,
Thánh A-lê-xan-rô Long-gô,
Các Thánh Dòng Giảng thuyết,
Cầu cho chúng con
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian,
Xin tha tội chúng con
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian,
Xin nhậm lời chúng con
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian,
Xin thương xót chúng con
 
Lạy Chúa là nguồn mạch mọi sự thánh thiện, Chúa đã điểm tô Giáo Hội Chúa bằng muôn vàn ân huệ phong phú nơi các Thánh Dòng Anh Em Giảng Thuyết. Xin cho chúng con được cùng với các ngài chung hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trong Vương Quốc của Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Amen.
114.864864865135.135135135250