17/08/2019 -

Video

1199
Ngày, 13.8.2019, tại Nguyện đường Đền Thánh Tu viện Martino, 14 tân khấn sính Dòng Đa Minh đã tuyên khấn lần đầu trong thánh lễ ấm áp, trang nghiêm, với sự hiện diện của ân thân nhân và đông đảo anh em trong Dòng.
114.864864865135.135135135250