21/07/2016 -

Video

5160
Ngày 9 tháng 7 năm 2016, Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam có thêm 8 mục tử được Chúa thương tuyển chọn vào làm việc trong vườn nho của Chúa.

114.864864865135.135135135250