06/02/2018 -

Video

3327


Một năm nữa lại chuẩn bị qua đi. Nhìn lại một năm sống, dẫu vui dẫu buồn, chúng ta đều cùng hoà chung tâm tình tạ ơn. Tạ ơn vì những trải nghiệm quý báu đã lãnh hội, từ Trời, từ Người....
Truyền thông Đa Minh mến gởi tới mọi người MV cồng chiêng "BƠNI KOW TƠLOI (Tạ Ơn Thiên Chúa) - cồng Chiêng Bahnar" được thực hiện trực tiếp với các bạn giới trẻ Giáo xứ Kon R'Bang - Gp. Kontum, như lời tạ ơn...
114.864864865135.135135135250