15/08/2018 -

Video

1497
Quảng diễn lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô rằng "Ở đâu có tu sỹ, ở đó có niềm vui", Cha Giám Tỉnh khẳng định "Niềm vui lớn nhất của người tu sỹ là sống lương tâm trong sáng, sạch tội trọng, sống trong ân tình với Chúa...."
114.864864865135.135135135250