Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Nhìn lên Thánh Cả

 


NHÌN LÊN THÁNH CẢ


Ôi Thánh Cả Giuse!

Rất cao khiêm diệu vợi,

Chữ tín thành mở lối hướng trời cao

Gốc Giesê sinh hoa trái ngọt ngào

Cây Đavít khơi mào ơn cứu độ!

Mắt đăm chiêu miệng dâng lời cảm tạ

Bước chân dồn bảo vệ Chúa Kitô

Cảnh gia đình có túng thiếu trăm bề

Tính khiêm hạ vẫn một nghề... phó thác!

Giúp Maria vượt thắng đời gian ác

Hủy tội đời trong ngọn lửa Thánh Linh

Vượt trùng dương cách anh dũng tài tình

Khiến muôn kiếp hằng tôn vinh kính sợ!

Nơi rừng cháy trổi sinh hoa nhiệm lạ

Xin bái quỳ chúc tụng Chúa Cao Tôn

Nào muôn dân khi kính viếng Bệ Rồng

Và chiêm ngắm trước tượng hình Trinh Nữ,

Hãy nhớ xưa trên cõi đời tạm thế

Mẫu Trinh Thai được bảo vệ mọi nơi

Có Giuse Đấng Công Chính tuyệt vời

Vô hiệu hóa tàn độc chờ hại Mẹ!

Tạ ơn Chúa ban cho đời tục lụy

Một con người bình dị trước phàm nhân

Mà trí năng trổi vượt cả chư thần

Phá chước quỷ vỡ tung ra từng mảnh!

Là gia trưởng khi hướng về cung thánh

Nhìn Chúa nêu phẩm hạnh để ta soi

Ấy Giuse Đấng Công Chính tuyệt vời

Để tôi luyện cho đời thành gương sáng!

Hoài Lệ Tử

(CSTMHĐGDĐM tháng 3.2012