06/09/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

165

 Đức Giêsu nói:
"Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa" (Lc 4,43).

Như Mẹ: Đức Giêsu xác định rất rõ sứ mệnh của mình trên trần gian, đó là loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho mọi người. Sứ mệnh đó không gắn chặt Người với một nơi chốn nào. Trước khi về cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu lại giao phó sứ vụ đó cho Giáo Hội. Giáo Hội tiếp tục sứ vụ rao giảng cho đến tận thế.

Với Mẹ: Chúa mời gọi Giáo Hội, trong đó có chúng con, ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Xin Chúa thôi thúc các thành phần trong Giáo Hội nhiệt tình và trung thành với lệnh truyện của Chúa mà ra đi truyền giáo.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn, xin Mẹ giúp người giáo dân tích cực cộng tác với các linh mục và tu sĩ trong sứ vụ của Giáo Hội.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250