13/09/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

225

Các mối phúc (Lc 6,20-26).

Như Mẹ: Các mối phúc mà Chúa Giêsu đưa ra hầu như đều trái nghịch với ước muốn tự nhiên của con người. Nếu cứ sống theo cách của con người thì chẳng có phúc, vì con người có giới hạn! Chúa là Đấng Tốt Lành, nên những điều Người dạy ta là những điều mang lại phúc lành.

Với Mẹ: Tất cả mọi phúc lành đều đến từ Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con hiểu và sống được những “mối phúc” của Chúa. Có sống được các mối phúc ấy, chúng con mới thực sự trở thành người có phúc.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tông Đồ, xin Mẹ giúp chúng con tin tưởng và phó thác vào Chúa Giêsu, Đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Bởi vì khi chúng con dám sống theo Chúa Giêsu, chắc chắn chúng con sẽ trở thành những người có phúc giống như Mẹ vậy!

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250